• Mäklargruppen

 " Vi på Mäklargruppen eftersträvar aktivt att som fristående fastighetsmäklarbyrå
och företag agera i enlighet med god fastighetsmäklarsed ." 

Gunnar Thulin

VD och förtegets grundareMäklargruppen – ett aktivt val

Vi på Mäklargruppen eftersträvar aktivt att som fristående fastighetsmäklarbyrå och företag agera i enlighet med god fastighetsmäklarsed. För oss är inte det primära att med ord belysa vad vi kan utan det är för oss av största vikt aktivt kunna påvisa att våra etiska värderingar återspeglas i våra åtaganden och det ska inte ska finnas någon som helst skillnad mellan våra ord och våra handlingar. För Mäklargruppen ligger fokus inte främst på att marknadsföra oss via traditionella marknadsföringsåtgärder, istället ligger det huvudsakliga värdet för oss att personligen aktivt skapa möjligheter att marknadsföra oss via direkta interaktioner mellan individer. Kort sagt, du ger oss förutsättningarna – vi ger dig möjligheterna, det aktiva valet är ditt!

Mäklargruppen arbetar hela tiden aktivt tillsammans med uppdragsgivare, kollegor, konkurrerande kollegor och firmor, samt med hjälp av övriga allmänheten via sociala- och professionella nätverk och medier för att utveckla och förbättra vår verksamhet.Mäklargruppen har en kultur med prestationsdrivna medarbetare. Gunnar Thulin beskriver företaget som främst svenskt, men till viss del även internationellt, ett brett företag på samma gång som det är litet. Han poängterar att Mäklargruppens fokus ligger på människorna, såväl medarbetarna inom organisationen som kunder och potentiella kunder, snarare än på strukturer och processer, vilket resulterar i en företagskultur som är informell men professionell. Detta präglar våra grundvärderingar.

Våra grundvärderingar

”Våra grundvärderingar genomsyrar allt vi gör, från hur vi fattar beslut till hur vi agerar i möten med människor. Vi har medarbetare med lång anställningstid, vilket påverkar kulturen positivt genom att värderingarna lever vidare på ett naturligt sätt och ärvs från en generation till en annan.”
Mäklargruppen har en kultur med prestationsdrivna medarbetare. Gunnar Thulin beskriver företaget som främst svenskt, men till viss del även internationellt, ett brett företag på samma gång som det är litet. Han poängterar att Mäklargruppens fokus ligger på människorna, såväl medarbetarna inom organisationen som kunder och potentiella kunder, snarare än på strukturer och processer, vilket resulterar i en företagskultur som är informell men professionell. Detta präglar våra grundvärderingar.

Tillväxt handlar om att vi vill utveckla presterande människor och ge dem utmaningar, vilket leder till att både medarbetarna och Mäklargruppen expanderar. Nyskapande betyder att alla individer kan bidra med kontinuerlig förbättring utifrån sina egna unika förutsättningar. Förtroende innebär att lita på att varje medarbetare tar sitt ansvar och agerar utifrån företagets bästa, säger Gunnar Thulin. Grundvärderingarna är alla sammanlänkade med varandra. Samverkan är ett måste för att vi ska nå tillväxt, och sker bland annat genom aktivt deltagande i sociala och professionella nätverk och medier. Kommunikation definieras som en aktiv, öppen och ärlig dialog, något som är av yttersta vikt inom fastighetsmäklarbranschen. Erkännande innebär att visa genuint intresse för såväl medarbetare, uppdragsgivare, kollegor och konkurrerande kollegor och deras prestationer.


God fastighetsmäklarsed innebär för oss att

  • Mäklargruppen ska vara väl insatt i innebörden av god fastighetsmäklarsed och efterleva denna gentemot uppdragsgivare, kollegor, konkurrerande kollegor och firmor samt mot övriga allmänheten
  • Mäklargruppen ska aktivt förvalta sitt goda varumärke och dess rykte
  • Mäklargruppen ska arbeta efter principen att varje enskilt förmedlingsuppdrag är unikt och ska förvaltas med kvalitetsgaranti, respekt och seriositet
  • Mäklargruppen ska vara professionell och inte uttala sig nedsättande om konkurrerande kollega eller firma
  • Mäklargruppen följer Fastighetsmäklarlagen och fastighetsmäklarnämndens regelverk samt de bestämmelser och rekommendationer som finns. Dessa ska inte på något vis kringgås.
  • Mäklargruppen agerar i enlighet med god fastighetsmäklarpraxis och i enlighet med våra etiska värderingar i de fall skrivna lagar och regler saknas


1. Engagemang

Som fristående mäklarfirma känner vi ett stort engagemang i varje uppdrag och alla möten med Er som kund. För Mäklargruppen är varje kund unik och vi skräddarsyr vår tjänst efter just Era önskemål.

2. Förtroende

Vår grundsyn är att varje uppdrag ska bygga på ett ömsesidigt förtroende och ärlighet. Som professionella fastighetsmäklare har vi en mellanroll till förmån för såväl säljare som köpare. Vi är angelägna om att den förhandling vi leder ska uppnå ett slutresultat, där alla parter känner sig trygga och nöjda.

3. Uppföljning

Uppföljningen är A och O för att skapa långsiktigt givande relationer och att säkerställa vår kvalitetsstämpel. Därför följer vi upp varje försäljning med en kundenkät (frivillig), samtidigt som vi anordnar kundträffar. Vårt mål är att erbjuda en förmedlingstjänst som ger långsiktigt nöjda kunder.